Piotrków Nagłówek
Książki prawnicze w bibliotece adwokataMłotek sędziego PiotrkówWaga w gabinecie adwokata

§ Prawo administracyjne

Prawo administracyjne stanowi obszerną gałąź prawa, która reguluje stosunki prawne, jakie powstają pomiędzy rożnymi podmiotami (osobami fizycznymi, przedsiębiorcami, osobami prawnymi), a organami administracji państwowej i samorządu terytorialnego.

Przedmiotem stosunków administracyjno-prawnych są sprawy, które na mocy obowiązujących aktów normatywnych nalezą do kompetencji, czyli zakresu działania organów administracji. Zakres spraw objętych prawem administracyjnym materialnym jest bardzo szeroki i obejmuje niemal wszystkie dziedziny życia, z których najważniejsze to: ochrona zdrowia, ochrona środowiska, gospodarka, bezpieczeństwo wewnętrzne, gospodarka nieruchomościami, budownictwo, obronność kraju, szkolnictwo, kultura.

Organy administracji państwowej i samorządowej zobowiązane są do przeprowadzenia sformalizowanego postępowania według właściwych przepisów, a w jego następstwie wydania decyzji administracyjnej, mocą której nakładane są szczególne obowiązki lub udzielane jest szczególne prawo.

Kancelaria zapewnia pomoc i reprezentację zarówno na etapie postępowania przed organami administracji państwowej i samorządowej, jak również w postępowaniu przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

W ramach świadczonych usług zajmujemy się:

  • sporządzaniem wniosków do organów administracji,
  • sporządzaniem odwołań od decyzji do organu wyższej instancji,
  • sporządzaniem skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego lub przygotowywaniem skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego
  • doradztwem w kwestiach uzyskania zezwoleń, koncesji oraz licencji

ul. Młynarska 2 lok. 120 (I p.)

97-300 Piotrków Trybunalski

tel. 509 127 606

tel/fax 44 645 15 22

zakres uslug